Бюджет Половинкинської сільської ради на 2018 рік

 
 


                                                                                      

ПОЛОВИНКИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СТАРОБІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

від    21 грудня 2017 року                                                                                                   № 24/10

село Половинкине

 

 

 

Про сільський бюджет

на 2018 рік

 

                    У відповідності до статей 26, 28, 42, 61-64, Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», статей 2, 14, 20, 21, 23, 63-65, 69, 71-77, 85, 88, 91, 96, 101 Бюджетного кодексу України  та Закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік»,  Половинкинська сільська рада                      

ВИРІШИЛА:

 

< >Визначити на 2018 рік:2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2018 рік у розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету, у тому числі по загальному фонду 2519403 грн.,  по спеціальному фонду 71103 грн., згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  500  гривень.

4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення.

         5.  Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.

       6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

КЕКВ 2111 «Оплата праці»;

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»;

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»;

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів».

7. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі   401689 грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

         8. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань на 2018 рік згідно з додатком №7 до цього рішення. Забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах затверджених лімітів їх споживання.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

10.Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України.

 

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.69/1 Бюджетного кодексу України.

 

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018  рік у частині фінансування є надходження, визначені п.10 частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

13. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Половинкинської сільської ради.                                            

 

          14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з питань   планування  бюджету, фінансів та земельних відносин.

            Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                          А.М.Сергієнко

 

 

 

    Додаток № 1                                                                                                              до рішення Половинкинської сільської ради
"Про затвердження сільського бюджету  на 2018 рік"                                                            № 24/10 від 21 грудня 2017 року
Доходи сільського бюджету на 2018 рік  
          грн.
Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 2 590 296,0 2 589 193,0 1 103,0  
13000000 Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів  6 920,0 6 920,0    
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 6 920,0 6 920,0    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 1196602 1196602    
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 182767 182767    
14021900 Пальне 182767 182767    
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 704047 704047    
14031900 Пальне 704047 704047    
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 309788 309788    
18000000 Місцеві податки 1 385 671,0 1 385 671,0    
18010000 Податок на майно 468 688,0 468 688,0    
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 27 500,0 27 500,0    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами 200,0 200,0    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 852,0 852,0    
18010400 Податок на нерухоме майно 110,0 110,0    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 82 005,0 82 005,0    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 141 904,0 141 904,0    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 51 557,0 51 557,0    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 164 560,0 164 560,0    
18030200 Туристичний збір 1 700,0 1 700,0    
18050000 Єдиний податок на підприємницьку діяльність 915 283,0 915 283,0    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 32 282,0 32 282,0    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 469 812,0 469 812,0    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництваза попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 413 189,0 413 189,0    
19010000 Екологічний податок 1 103,0 0,0 1 103,0  
19010101 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 220,0   220,0  
19010301 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 883,0   883,0  
20000000 Неподаткові надходження 210,0 210,0    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності        
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 210,0 210,0    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 175,0 175,0    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 35,0 35,0    
  Всього доходів 2 590 506,0 2 589 403,0 1 103,0  
           
           
  Секретар сільської ради    С.С.Бондар    

 

           
    Додаток № 2
до рішення Половинкинської сільської ради
"Про затвердження сільського бюджету  на 2018 рік"                                                № 24/10 від 21 грудня 2017 року
Фінансування сільського бюджету  на 2018рік
  грн.
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
  Загальне фінансування                      -     -70 000,0 70 000,0 70000,0
200000 Внутрішнє фінансування                      -     -70 000,0 70 000,0 70000,0
208400 Кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)                      -     -70 000,0 70 000,0 70000,0
600000 Фінансування за активними операціями                      -     -70 000,0 70 000,0 70000,0
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів                      -     -70 000,0 70 000,0 70000,0
602400 Кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)                      -     -70 000,0 70 000,0 70000,0
                         -          
  РАЗОМ                      -     -70 000,0 70 000,0 70000,0
           
           
           
           
  Секретар сільської ради    С.С.Бондар    

 

                    Додаток № 3
до рішення Половинкинської сільської ради
"Про затвердження сільського бюджету  на 2018 рік"                         № 24/10 від 21 грудня 2017 року
РОЗПОДІЛ
видатків сільського бюджету  на 2018 рік
                              грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
    01 Половинкинська сільська рада Старобільського району Луганської області 2 519 403,0 2 519 403,0 1 004 546,0 72 994,0   71 103,0 1 103,0         2 590 506,0
  0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  1 421 736,0 1 421 736,0 996 595,0 72 994,0               1 421 736,0
  3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 9 720,0 9 720,0 7 951,0                 9 720,0
  3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 50 000,0 50 000,0                   50 000,0
  5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно масових заходів серед населення регіону 38 180,0 38 180,0                   38 180,0
  6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 222 734,0 222 734,0                   222 734,0
  6083 0610 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа           70 000,0       70 000,0 70 000,0 70 000,0
  7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 626 631,0 626 631,0                   626 631,0
  7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 48 000,0 48 000,0                   48 000,0
  8210 0380 Муніціпальні формування з охорони громадського порядку 19 672,0 19 672,0                   19 672,0
  8312 0512 Утилізація відходів           1 103,0 1 103,0         1 103,0
  9710 0180 Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування 30 000,0 30 000,0                   30 000,0
  9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 52 730,0 52 730,0                   52 730,0
      Всього  2 519 403,0 2 519 403,0 1 004 546,0 72 994,0   71 103,0 1 103,0     70 000,0 70 000,0 2 590 506,0
                               
        Секретар сільської ради          С.С.Бондар          
                               
      Додаток № 4
до  рішення Половинкинської сільської ради
"Про затвердження сільського бюджету  на 2018 рік"                        №24/10 від 21 грудня 2017 року
Міжбюджетні трансферти  з сільського бюджету  місцевим/державному бюджетам  на 2018 рік  
          грн.  
Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці   Субвенції з сільського бюджету Разом
Субвенція загального фонду на: Субвенція спеціального фонду на:
 утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування                             (КЕКВ 2620) на утримання  Старобільського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                  (КЕКВ 2620)    
12316200000 Районний бюджет Старобільського району 30000,0 52730,0     82 730,0
  Всього 30000,0 52730,0     82730,0
             
             
  Секретар сільської ради    С.С.Бондар      

 

          Додаток № 5
до рішення Половинкинської сільської ради
"Про затвердження сільського бюджету  на 2018 рік"                                                     № 24/10 від 21 грудня 2017 року
   
Перелік об’єктів, видатки на які у 2017  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку    
                грн.    
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік     
    01 Половинкинська сільська рада                                      Старобільського району Луганської області              
  6083 0610 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа Капітальне будівництво (придбання) житла       70 000,0    
      Всього          70 000,0    
                     
                     
                     
      Секретар сільської ради        С.С.Бондар      

 

        Додаток № 6
до рішення Половинкинської сільської ради
"Про затвердження сільського бюджету  на 2018 рік"                                                                        №24/10 від 21 грудня 2017 року
               
                       
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
сільського бюджету  у 2018 році
               
              грн.                
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди                
    01 Половинкинська сільська рада Старобільського району Луганської області                        
  3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення ПРОГРАМА підтримки громадян Половинкинської сільської ради,  які направлені Старобільсько-Новопсковським ОРВК та уклали контракт для проходження військової служби у Збройних Силах України в 2018 році 50 000,0   50 000,0                
  5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно масових заходів серед населення регіону ПРОГРАМА підтримки та розвитку фізичної культури і спорту на території Половинкинської сільської ради на 2018 рік 38 180,0   38 180,0                
  6030 0620 Організція благоустрою населених пунктів ПРОГРАМА Благоустрій Половинкинської сільської ради на 2018 рік 222 734,0   222 734,0                
  6083 0610 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа Сільська цільова соціальна Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки     70 000,0 70 000,0                
  8210 0380 Муніціпальні формування з охорони громадського порядку ПРОГРАМА підтримки громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону «Захисники» при Половинкинській сільській раді,  які забезпечують громадський порядок
на території села Половинкине на 2018 рік
19 672,0   19 672,0                
  8312 0512 Утилізація відходів П Р О Г Р А М А  «Поліпшення стану навколишнього природного середовища» на території  Половинкинської сільської ради у 2018 році   1 103,0 1 103,0                
      Всього    330 586,0 71 103,0 401 689,0                
                               
                               
    Секретар сільської ради  С.С.Бондар                      

 

             
             
ЛІМІТИ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ У ФІЗИЧНИХ ОБСЯГАХ ТА В МЕЖАХ ОБСЯГІВ ПРИЗНАЧЕНЬ НА 2018 РІК
             
        2018 РІК (ПЛАН)
КЕКВ Види енергоносіїв одиниця 
  п/п   виміру натуральні вартість Сума грн.
        показники одиниці, грн.
1 2 3 4 5 6 7
2270   Оплата комунальних послуг та енергоносіїв       72994
             
2273   Оплата електроенергії квт/год 2758   7420
  1 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  квт/год 2758 2,69040 7420
             
2274   Оплата природного газу м3 5266   65574
  1 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад м3 5266 12,45235 65574
             
             
             
  Секретар сільської ради      С.С.Бондар  
             

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *