Проект бюджету Половинкинської сільської ради на 2018рік

 

 
 


 

Половинкинська сільська рада

Старобільського району

Луганської області

 

Розпорядження

сільського голови

 

 

01  грудня  2017 року                                                                                                 №  45-г

 с.Половинкине

 

Про схвалення проекту рішення «Про затвердження сільського бюджету на  2018 рік»

 

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтей 75 та 76 Бюджетного Кодексу України:

 

1. Схвалити проект рішення «Про затвердження сільського бюджету на 2018 рік» та винести на розгляд чергової сесії Половинкинської сільської ради (додається).

2. Оприлюднити проект рішення «Про затвердження сільського бюджету на 2018 рік» на офіційному сайті Половинкинської сільської ради.

            3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Сільський голова                                                                                    А.М.Сергієнко

 

 
 


   ПРОЕКТ                                                                                                                                                                 

 

ПОЛОВИНКИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

 

 

РІШЕННЯ

 

______________                                                                                 

село Половинкине   

 

Про затвердження сільського

бюджету   на 2018 рік

 

У відповідності до статей 26, 28, 42, 61-64, Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», статей 2, 14, 20, 21, 23, 63-65, 69, 71-77, 85, 88, 91, 96, 101 Бюджетного кодексу України  та Закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік»,  Половинкинська сільська рада                      

ВИРІШИЛА:

 

< >Визначити на 2018 рік:2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 2614308 грн.,  по спеціальному фонду 1766 грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

 

 3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  500  гривень.

 

4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

5. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі   150766 грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення

 

         6. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань на 2018 рік  згідно з додатком № 5. Забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах затверджених лімітів їх споживання.

 

 7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

-оплата праці працівників бюджетних установ;

-нарахування на заробітну плату;

-оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

-поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

 9.Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України, в редакції згідно Закону України №79-VІІІ від 28 грудня 2014 року «Про внесення змін до Бюджетного кодексуУкраїни щодо реформи міжбюджетних відносин».

 

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.69/1 Бюджетного кодексу України, в  редакції згідно  Закону України №79-VІІІ від 28 грудня 2014 року «Про внесення змін до Бюджетного кодексуУкраїни щодо реформи міжбюджетних відносин» та  Закону України від 24 грудня 2015 року № 918-VІІІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо цільового спрямування екологічного податку».

 

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018  рік у частині фінансування є надходження, визначені п.10 частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

12. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Половинкинської сільської ради.                                            

 

          13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну     комісію з питань   планування  бюджету, фінансів та земельних відносин.

          14.  Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Сільський голова     _____________________     А.М.Сергієнко

 

 

    Додаток № 1
до проекту рішення Половинкинської сільської ради
"Про затвердження сільського бюджету  на 2018 рік"
Доходи сільського бюджету на 2018 рік  
          грн.
Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 2 615 866,0 2 614 100,0 1 766,0  
13000000 Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів  5 245,0 5 245,0    
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 5 245,0 5 245,0    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 1216371 1216371    
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 232017 232017    
14021900 Пальне 232017 232017    
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 704874 704874    
14031900 Пальне 704874 704874    
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 279480 279480    
18000000 Місцеві податки 1 392 484,0 1 392 484,0    
18010000 Податок на майно 453 387,0 453 387,0    
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 27 500,0 27 500,0    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами 200,0 200,0    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 852,0 852,0    
18010400 Податок на нерухоме майно 97,0 97,0    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 77 892,0 77 892,0    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 133 586,0 133 586,0    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 52 700,0 52 700,0    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 160 560,0 160 560,0    
18030200 Туристичний збір 1 333,0 1 333,0    
18050000 Єдиний податок на підприємницьку діяльність 937 764,0 937 764,0    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 27 874,0 27 874,0    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 486 130,0 486 130,0    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництваза попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 423 760,0 423 760,0    
19010000 Екологічний податок 1 766,0 0,0 1 766,0  
19010101 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 343,0   343,0  
19010301 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 1 423,0   1423,0  
20000000 Неподаткові надходження 208,0 208,0    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності        
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 208,0 208,0    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 175,0 175,0    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 33,0 33,0    
  Всього доходів 2 616 074,0 2 614 308,0 1 766,0  
           
           
  Секретар сільської ради    С.С.Бондар    

 

                      Додаток № 2
до проекту рішення Половинкинської сільської ради
"Про затвердження сільського бюджету  на 2018 рік"
РОЗПОДІЛ
видатків сільського бюджету  на 2018 рік
                              грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
    01 Половинкинська сільська рада Старобільського району Луганської області 2 614 308,0 2 614 308,0 996 595,0 70 036,0   1 766,0 1 766,0         2 616 074,0
  0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  1 414 778,0 1 414 778,0 996 595,0 70 036,0               1 414 778,0
  3230 1090 Інші заклади та заходи 50 000,0 50 000,0                   50 000,0
  6030 0620 Організція благоустрою населених пунктів 149 000,0 149 000,0                   149 000,0
  7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 869 800,0 869 800,0                   869 800,0
  7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 48 000,0 48 000,0                   48 000,0
  8312 0512 Утилізація відходів           1 766,0 1 766,0         1 766,0
  9710 0180 Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування 30 000,0 30 000,0                   30 000,0
  9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 52 730,0 52 730,0                   52 730,0
      Всього  2 614 308,0 2 614 308,0 996 595,0 70 036,0   1 766,0 1 766,0         2 616 074,0
                               
                               
        Секретар сільської ради          С.С.Бондар          
                               

 

      Додаток № 3
до проекту рішення Половинкинської сільської ради
"Про затвердження сільського бюджету  на 2018 рік"
Міжбюджетні трансферти  з сільського бюджету  місцевим/державному бюджетам  на 2018 рік  
          грн.  
Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці   Субвенції з сільського бюджету Разом
Субвенція загального фонду на: Субвенція спеціального фонду на:
 утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування                             (КЕКВ 2620) на утримання  Старобільського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                  (КЕКВ 2620)    
12316200000 Районний бюджет Старобільського району 30000,0 52730,0     82 730,0
  Всього 30000,0 52730,0     82730,0
             
             
  Секретар сільської ради    С.С.Бондар      

 

        Додаток № 4
до проекту рішення Половинкинської сільської ради
"Про затвердження сільського бюджету  на 2018 рік"
       
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
сільського бюджету  у 2018 році
              грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
    01 Половинкинська сільська рада Старобільського району Луганської області        
  6030 0620 Організція благоустрою населених пунктів Благоустрій Половинкинської сільської ради на 2018 рік 149 000,0   149 000,0
  8312 0512 Утилізація відходів Поліпшення стану навколишнього природнього середовища   1 766,0 1 766,0
      Всього    149 000,0 1 766,0 150 766,0
               
    Секретар сільської ради  С.С.Бондар      

 

      Додаток № 5
до проекту рішення Половинкинської сільської ради
"Про затвердження сільського бюджету  на 2018 рік"
     
     
     
             
             
ЛІМІТИ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ У ФІЗИЧНИХ ОБСЯГАХ ТА В МЕЖАХ ОБСЯГІВ ПРИЗНАЧЕНЬ НА 2018 РІК
             
        2017 РІК (ПЛАН)
КЕКВ Види енергоносіїв одиниця 
  п/п   виміру натуральні вартість Сума грн.
        показники одиниці, грн.
1 2 3 4 5 6 7
2270   Оплата комунальних послуг та енергоносіїв       70036
             
2273   Оплата електроенергії квт/год 2758   7364
  1 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  квт/год 2758 2,67000 7364
             
2274   Оплата природного газу м3 5266   62672
  1 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад м3 5266 11,90125 62672
             
             
             
  Секретар сільської ради      С.С.Бондар  
             

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *